Umowa deweloperska — notariusz Szczecin

Zajmujemy się zawieraniem umów deweloperskich u notariusza w Szczecinie. Rolą tego rodzaju zobowiązania jest ustalenie ceny i przedmiotu późniejszej umowy, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości. Zawiera informacje na temat tego, jak będzie wyglądała inwestycja, cały budynek i lokal, który zostanie później nabyty. W umowie ustala się także kwestie dotyczące stanu lokalu w momencie przekazania go nabywcy. Należy przy tym pamiętać, że umowa z deweloperska nie przenosi na nabywcę prawa własności do nieruchomości, a jedynie zobowiązuje dewelopera do wykonania inwestycji i zawarcia umowy przenoszącej własność danego lokalu na nabywcę po zakończeniu inwestycji. Umowa deweloperska zobowiązuje do zawarcia późniejszej umowy, jest więc rodzajem umowy przedwstępnej.

Procedura zawarcia umowy deweloperskiej

Przed podpisaniem umowy deweloper powinien przekazać inwestorowi prospekt informacyjny, który stanowi zbiór informacji dotyczących realizowanego przedsięwzięcia. Zarówno odpowiedzialny za inwestycję deweloper, jak i przyszły nabywca nieruchomości mogą wybrać notariusza, który przeprowadzi procedurę zawarcia umowy i sporządzi jej treść, aby była ona zgodna z wymogami prawnymi oraz realizowała faktyczną wolę stron. Przed spotkaniem u notariusza, strony powinny zapoznać się z treścią umowy, a także rozwiązać ewentualne kwestie sporne. Notariusz jest odpowiedzialny za zweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości, której dotyczą czynności notarialne, w tym przedstawieniu nabywcy wszelkich informacji o ewentualnych obciążeniach i ich skutkach.