Spółki — notariusz Szczecin

Kwestie związane ze spółkami u notariusza odnoszą się przede wszystkim do zawierania umów tworzących te osoby prawne. Sama spółka jest formą działalności gospodarczej, wykonywanej przez osoby fizyczne lub osoby prawne na podstawie przepisów prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Celem większości spółek jest osiągnięcie jak największego zysku poprzez realizowanie i powtarzania podjętych działań. Jeśli podstawą działalności Twojej spółki jest wynajem, warto zapoznać się ze szczegółami zawarcia umowy najmu instytucjonalnego u notariusza, która odpowiednio zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości.

Rodzaje spółek

Wyróżnia się następujące rodzaje spółek, które mają osobowość prawną:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością – to kapitałowe spółki prawa handlowego, mogą być utworzone przez jedną lub więcej osób odpowiadających za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie,
  • akcyjne – to kapitałowe spółki prawa handlowego, w których udział mają akcjonariusze dysponującymi akcjami imiennymi lun na okaziciela,
  • jawne – to osobowe spółki prawa handlowego, w których za zobowiązania odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy bez ograniczenia,
  • partnerskie – to osobowe spółki prawa handlowego, które najczęściej zawierane są w celu wykonywania wolnego zawodu, a partnerzy ponoszą indywidualną odpowiedzialność za usługi świadczone osobiście,
  • komandytowe – to osobowe spółki prawa handlowego, w których co najmniej jeden wspólnik odpowiada w nieograniczony sposób za zobowiązania wierzycieli, a co najmniej jeden wspólnik ponosi jedynie odpowiedzialność ograniczoną do wysokości sumy komandytowej,
  • komandytowo-akcyjne – to osobowe spółki prawa handlowego, w których co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania wierzycieli w sposób nieograniczony, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, który nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Forma zawarcia danej umowy jest uzależniona od rodzaju spółki i związanych z nią obostrzeń prawnych.

Dlaczego warto zawrzeć umowę spółki u specjalisty?

Zawarcie umowy spółki u notariusza pozwala w dowolny sposób kształtować stosunki prawne pomiędzy podmiotami, których dana umowa dotyczy. Specjalista pomaga również w takim skonstruowaniu umowy, aby jej treść w pełni oddawała wolę zakładających spółkę oraz była zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sporządzone przez niego oświadczenia mają charakter dokumentów urzędowych. Notariusz natomiast nie ma możliwości składania wniosków do sądu rejestrowego w zakresie formalności związanych z wpisem zawiązanej spółki do rejestru przedsiębiorców.