Czynności Notarialne

Zajmujemy się dokonywaniem czynności notarialnych w kancelarii znajdującej się w Szczecinie. Aby ustalić zakres czynności oraz listę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia danej procedury, należy skontaktować się z notariuszem lub pracownikami kancelarii notarialnej.

Miejsce i sposób dokonania czynności notarialnych

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, ale mogą zostać przeprowadzone również w innym miejscu (np. w domu Klienta, szpitalu, siedzibie firmy), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. W przypadkach, gdy stroną czynności jest osoba niewładająca biegle językiem polskim, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego oraz tłumaczenie przebiegu całej procedury i niezbędnych dokumentów.

Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie – notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne, w tym umowy (np. sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, przedwstępne, majątkowe małżeńskie, spółek), oświadczenia (np. o ustanowieniu hipoteki, o poddaniu się egzekucji, o ustanowieniu służebności lub użytkowania), testamenty, pełnomocnictwa;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu);
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.