Rygor egzekucji — Szczecin

Kancelaria świadczy także usługi dotyczące dobrowolnego poddania się rygorowi egzekucji np. co do wykonania obowiązku zapłaty określonych należności czy wydania przedmiotu umowy. Procedura umożliwia wszczęcie egzekucji na podstawie aktu notarialnego, bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego, które bywa długotrwałe i wiąże się z licznymi kosztami. Stanowi więc znaczne ułatwienie w dochodzeniu należności.

W oświadczeniu znajdują się:

  • zobowiązanie dłużnika do wykonania określonego świadczenia (zapłaty określonej sumy lub wydania określonej rzeczy),
  • wskazanie terminu, do którego wierzyciel może skorzystać z aktu notarialnego jako podstawy do wszczęcia egzekucji (czyli wystąpić o nadanie oświadczeniu klauzuli wykonalności).

Procedura sprawia, że wierzyciel jest uprawniony do wystąpienia do sądu z wnioskiem o bezpośrednie wydanie klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, który umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Kiedy sporządza się dokumenty związane z dobrowolnym poddaniem się rygorowi egzekucji?

Dobrowolne poddanie się rygorowi egzekucji sporządza się często przy okazji zawierania różnych umów. Klauzula zabezpiecza interesy stron ułatwiając im dochodzenia należnych im świadczeń w razie niewykonania ich przez drugą stronę umowy.

Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji najczęściej sporządza się przy:

  • umowach zakupu nieruchomości – wówczas dokument ten obejmuje oświadczenie nabywcy dot. zapłaty ceny sprzedaży na rzecz sprzedającego oraz oświadczenie sprzedającego dot. wydania nieruchomości na rzecz kupującego,
  • najmu okazjonalnego – wówczas dokument ten obejmuje oświadczenie najemcy dot. zwrotu nieruchomości mieszkalnej właścicielowi po zakończeniu umowy najmu, ale może też dotyczyć obowiązków najemcy w zakresie zapłaty czynszu najmy czy innych opłat,
  • najmu instytucjonalnego – wówczas dokument ten obejmuje oświadczenie najemcy dot. zwrotu nieruchomości mieszkalnej właścicielowi będącemu przedsiębiorcą po zakończeniu umowy najmu, ale może też dotyczyć obowiązków najemcy w zakresie zapłaty czynszu najmy czy innych opłat.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji może być sporządzone także przy zawarciu innych umów np.: pożyczek, zwykłego najmu, dzierżawy, sprzedaży rzeczy ruchomych, podziału majątku czy ugód lub porozumień. Co ważne, rygor egzekucji nie może dotyczyć długu przyszłego. Procedurę stosuje się do zobowiązań wynikających z treści umów, zarówno sporządzanych w zwykłej formie pisemnej, jak i w formie aktów notarialnych. Może ona dotyczyć również wszelkich innych zobowiązań, wynikających z innych stosunków prawnych, w tym także w odpowiedzialności odszkodowawczej.
W związku z korzyściami, jaką daje to rozwiązanie prawne, warto skonsultować z notariuszem, czy w danej sytuacji może być ono faktycznie zastosowane.