Kancelaria

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Jako osoba zaufania publicznego czuwa on aby skutki dokonywanych czynności notarialnych zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.


Zespół

W Kancelarii urzęduje dwóch doświadczonych Notariuszy. Ich wieloletnia współpraca przełożyła się na tysiące pozytywnie przeprowadzonych czynności oraz setki zadowolonych klientów.

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.
podpis
podpis

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA KANCELARII NOTARIALNEJ

  • Notariusze K. Korzyniewska-Bieńko i M. Marecik otrzymały od Państwa informacje stanowiące dane osobowe.  Będą one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będą one również używane w ramach wykonywania przez notariusza obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.
  • Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  • Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291.
  • Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  • Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  • Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  • Mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  • Pytania związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@twojnotariusz.szczecin.pl.
  • Na działania Notariusza, które dotyczyć będą Państwa danych osobowych, możecie Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.