Najem okazjonalny — notariusz Szczecin

Zajmujemy się sporządzaniem oświadczeń, które dotyczącą umów najmu okazjonalnego. I choć sama umowa najmu sporządzana jest najczęściej samodzielnie przez Strony, notariusz sporządza akt notarialny obejmujący oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania mieszkania w posiadanie właściciela. Dokument ten – w porównaniu do klasycznej umowy najmu, w dużej mierze znacząco przyśpiesza i ułatwia możliwość eksmitowania nierzetelnych lokatorów.

Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z ustawą formą właściwą dla umowy najmu okazjonalnego jest forma pisemna. Należy pamiętać, że taka umowa powinna zawierać następujące elementy:

  • datę i miejscowość zawarcia umowy,
  • oznaczenie stron umowy, w tym wskazanie ich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL,
  • oznaczenie lokalu mieszkalnego,
  • czas obowiązywania umowy,
  • wysokość czynszu, kaucji oraz innych opłat,
  • wskazanie innych praw i obowiązków stron umowy.

Po zawarciu umowy najmu okazjonalnego, osoba, która będzie zamieszkiwać w lokalu (najemca) powinien przekazać właścicielowi nieruchomości (wynajmującemu) następujące dokumenty:

  • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji (w formie aktu notarialnego),
  • wskazanie lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać, jeśli dojdzie do egzekucji (w formie pisemnej),
  • oświadczenie właściciela lokalu wskazanego, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy (w formie pisemnej, a na żądanie wynajmującego – w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym).

Jedynym dokumentem sporządzanym w związku z zawarciem umowy najmu okazjonalnego, który wymaga formy umowy notarialnej, jest oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji który dotyczący opróżnienia mieszkania wynajmowanego.

Najem instytucjonalny — notariusz Szczecin

Umowa najmu instytucjonalnego sporządzana jest w sytuacji, gdy właścicielem wynajmowanej nieruchomości mieszkalnej jest osoba fizyczna prowadząca w tym zakresie działalność gospodarczą lub osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Wymogi prawne dla umowy najmu okazjonalnego są bardzo zbliżone do wymogów dotyczących najmu okazjonalnego, przy czym w tym przypadku osoba, która będzie zamieszkiwać w lokalu (najemca) nie ma obowiązku wskazywać właścicielowi nieruchomości (wynajmującemu) innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w razie egzekucji oraz przedkładać oświadczenie właściciela lokalu wskazanego dot. zgody na zamieszkanie najemcy. W przypadku najmu instytucjonalnego nabywca przyjmuje do wiadomości, że w razie wszczęcia egzekucji prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego mu nie przysługuje.