Spadek — notariusz Szczecin

Możliwe jest dokonanie wszelkich formalności związanych ze spadkiem u notariusza, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotami właściwymi w kwestiach wydawania dokumentów ustalających spadkobierców są sądy oraz notariusze. Kancelaria notarialna w Szczecinie zajmuje się kwestiami formalnymi oraz aspektem merytorycznym, związanym z wyrażeniem przez testatora ostatniej woli, a także procedurami stwierdzenia nabycia spadku oraz jego odrzucenia.

Testament notarialny

U notariusza można zawrzeć jedną z przewidzianych w prawie form wyrażenia ostatniej woli — testament notarialny. Jest on sporządzany w formie aktu notarialnego i ma charakter dokumentu urzędowego. Wsparcie notariusza przy sporządzaniu dokumentu sprawia, że jest on wolny od wad oświadczenia woli, nie znajdują się w nim niedozwolone klauzule, a jego treść w pełni oddaje zamierzenia testatora. Oryginał dokumentu zostaje w kancelarii, przez co nie ma obaw, że zaginie lub zostanie zniszczony. Zainteresowani natomiast mogą otrzymać dowolną liczbę wypisów testamentu.

Stwierdzenie nabycia spadku

Podczas stwierdzenia nabycia spadku notariusz sporządza, a następnie rejestruje akt poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym. Aby przeprowadzić procedurę, należy przedstawić testament potwierdzający wolę spadkodawcy (jeżeli został sporządzony) oraz zastosować przepisy prawa spadkowego dotyczące dziedziczenia. W trakcie procedury jest sporządzany protokół dziedziczenia, w którego przygotowaniu biorą udział spadkobiercy testamentowi, ustawowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny.

Odrzucenie spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może zostać złożone u notariusza lub przed sądem w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany do dziedziczenia. Co ważne, odrzucony spadek automatycznie przechodzi na osobę, która zgodnie z ustawą jest kolejna w procedurze dziedziczenia ustawowego. W przypadku składania oświadczenia o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zgody sądu opiekuńczego, ponieważ czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu. Warto zaznaczyć, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na odrzucenie spadku zanim spadku nie odrzucą osoby powołane wcześniej, a termin na odrzucenie spadku dla danej osoby jest liczony dopiero od momentu, gdy ta osoba dowiedziała się, że wszyscy wcześniejsi spadkobiercy spadek odrzucili i nadeszła jej kolej w porządku dziedziczenia.