Akty notarialne — Szczecin

Nasza kancelaria, znajdująca się w centrum Szczecina, zajmuje się w dużej mierze sporządzaniem aktów notarialnych w zakresie obrotu nieruchomościami, ale także dotyczących prawa spółek czy związanych z szeroko rozumianym prawem spadkowym. Forma aktu notarialnego może zostać nadana praktycznie każdej czynności prawnej, a notariusz jako specjalista z zakresu prawa przygotowuje treść dokumentu, który odzwierciedla wolę stron w oparciu o otrzymane ustalenia Klientów.

Notariusz dba o to, aby informacje zawarte w oświadczeniu faktycznie odpowiadały woli zainteresowanych, a jednocześnie były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzony dokument notariusz odczytuje stronom i po akceptowaniu jego treści przez strony, podpisy na akcie notarialnym składają zarówno Klienci, jak i notariusz. Oryginał aktu notarialnego jest jeden i zostaje w kancelarii, strony natomiast otrzymują wypisy sporządzonego aktu, które zawierają dokładną treść podpisanego dokumentu oraz pieczęć i podpis notariusza.

Pomoc specjalisty w sporządzaniu aktu, choć nie zawsze jest obowiązkowa, przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim notariusz dba o to, aby forma danej umowy i zawarte w niej klauzule były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo każdy dokument jest wprowadzany do prowadzonego przez notariusza rejestru, co daje pewność, że co do istnienia danego dokumentu, jego treści oraz osób biorących udział przy jego sporządzaniu. Ponadto, w przypadku potrzeby posiadania większej ilości egzemplarzy lub np. zagubienia posiadanego dokumentu, strony mają możliwość uzyskania kolejnych wypisów aktu notarialnego.

Kiedy należy sporządzić akt notarialny?

Akt notarialny sporządza się w celu udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego w sytuacjach określonych w ustawie, a także w przypadkach, kiedy strony chcą nadać taką formę określonej czynności prawnej. Jeżeli przepis zastrzega formę aktu notarialnego dla danej czynności prawnej, to zastosowanie innej formy będzie co do zasady powodowało nieważność danej czynności — tak jak ma to miejsce m.in. w przypadku umowy przedwstępnej zawieranej pomiędzy deweloperem a klientem będącym osobą fizyczną.

Objęcie oświadczeń woli stron aktem notarialnym jest obligatoryjne również w przypadku:

  • każdej umowy dotyczącej przeniesienia praw do nieruchomości (sprzedaż, dożywocie, darowizna, itd.)
  • umowy majątkowej małżeńskiej (rozdzielność, rozszerzenie wspólności),
  • umowy zawiązania niektórych spółek prawa handlowego,
  • oświadczenia właściciela gruntu o ustanowieniu przez niego użytkowania lub służebności,
  • umów dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Istnieją oświadczenia, które można zawrzeć w formie aktu notarialnego, jeśli taka jest wola stron, choć ustawa tego nie wymaga.