Dokumenty

Notariusz bądź pracownicy kancelarii notarialnej, znajdującej się w Szczecinie, udzielą Państwu informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności notarialnej.

Potrzebne dokumenty powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej, tj. przed umówionym terminem dokonania danej czynności, w oryginale bądź w kopii, osobiście, faxem lub skanem. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia danej czynności. Oryginały wszystkich dokumentów potrzebnych do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone do Kancelarii najpóźniej na umówiony termin.

Dokumenty potwierdzające tożsamość

Każda osoba będąca stroną czynności notarialnej jest zobowiązana do tego, aby podczas sporządzania czynności posiadać ważny dokument tożsamości, umożliwiający notariuszowi stwierdzenie jej tożsamości. Dokumentami tożsamości są: dowód osobisty (a w przypadku obcokrajowców dowód tożsamości stanowiący jego odpowiednik), paszport lub karta stałego pobytu.

Dokumenty przedkładane do czynności notarialnej powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego i powinny zostać dostarczone do Kancelarii wraz z takim tłumaczeniem.