Rodzaje poświadczeń notarialnych

Wbrew pozorom notariusz zajmuje się nie tylko sporządzaniem aktów notarialnych. Zakres czynności, do których jest on upoważniony, wyznaczają bowiem przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa Prawo o notariacie. W jej treści można znaleźć kompetencję m.in. do sporządzania poświadczeń notarialnych.

Czym są poświadczenia notarialne i jakie są ich rodzaje?

Najprościej mówiąc, poświadczenie notarialne to rodzaj czynności notarialnej, która może rodzić różne skutki w obrocie prawnym. Konsekwencje są bowiem bezpośrednio powiązane z jej charakterem. Rodzaje poświadczeń wyznaczana zaś wprost art. 96 ustawy Prawo o notariacie. Przepis wyraźnie wskazuje, że notariusz poświadcza:

  • własnoręczność podpisu – to niejako potwierdzenie, że dany podpis rzeczywiście należy do określonej osoby i to ona go złożyła;
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem – notariusz wykonuje kopię określonego dokumentu, która po poświadczeniu może być użytkowana tak samo, jak oryginał;
  • datę okazania dokumentu – wówczas uzyskuje on datę pewną, co w praktyce oznacza, że notariusz potwierdza, iż konkretny dokument istniał danego dnia;
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu – następuje po osobistym spotkaniu się z notariuszem oraz okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Jeżeli poszukujesz sprawdzonej kancelarii notarialnej w Szczecinie, zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą. Doświadczeni notariusze sporządzą każde poświadczenie, którego potrzebujesz.

Kiedy konieczne jest sporządzenie poświadczenia notarialnego?

Poświadczenie notarialne musi być sporządzone zawsze wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa. Niekiedy jednak jest to zupełnie fakultatywne i zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb danej osoby. Słowem, czynność ta może być wykonana także wtedy, gdy wyrazisz taką wolę. Mówi o tym art. 1 § 1 Prawa o notariacie, który głosi, że notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).