Na czym polega najem okazjonalny?

Wiele słyszy się o uporczywych lokatorach, którzy nie opłacają czynszu za najem mieszkania lub nie chcą go opuścić pomimo wyraźnego rozwiązania umowy. Zabezpieczeniem przed tego typu sytuacjami może być tzw. najem okazjonalny.

Najem okazjonalny – co to takiego?

Aby wyjaśnić powyższe pojęcie, wystarczy przytoczyć treść art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem, umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

W kontekście zabezpieczenia się przed nieuczciwymi lokatorami większe znaczenie mają kolejne ustępy przytoczonego artykułu. Warto zaznaczyć, że aby zawszeć umowę najmu okazjonalnego, najemca musi złożyć oświadczenie, na mocy którego poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia zajmowanego mieszkania w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu. Co istotne, dokument musi mieć formę notarialną.

Istnieje jeszcze jeden obowiązek, który musi spełnić najemca. Jest on również zobowiązany do wskazania innego lokalu mieszkalnego, w którym będzie mógł zamieszkać w razie wykonania wyżej wspomnianej egzekucji. Na potwierdzenie prawdziwości jego słów, niezbędne jest uzyskanie oświadczenia właściciela owego lokalu.

Jako notariusz ze Szczecina, zwracam Twoją uwagę na jeszcze jeden obowiązek. Wynajmujący musi bezwzględnie zgłosić fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego do naczelnika Urzędu Skarbowego. Ma na to 14 dni od dnia dokonania czynności prawnej. Trzeba podkreślić, że jest to zupełnie niezbędne dla skutecznego zawarcia umowy najmu okazjonalnego.