Klauzula Informacyjna

Oto pełna treść Klauzuli informacyjnej dla Klienta Kancelarii Notarialnej, którą otrzymują Państwo przy kontakcie elektronicznym z Kancelarią:

§ Notariusze K. Korzyniewska-Bieńko i Magdalena Marecik otrzymały od Państwa informacje stanowiące dane osobowe.  Będą one wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będą one również używane w ramach wykonywania przez notariusza obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.

§ Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).

§ Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291.

§ Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

§ Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

§ Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

§ Mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

§ Pytania związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@twojnotariusz.szczecin.pl.

§ Na działania Notariusza, które dotyczyć będą Państwa danych osobowych, możecie Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.